فروش پروژه اندازه گیری انتظار خودروها با پردازش تصویر

1,800,000 1,700,000