فروش پروژه اندازه گیری انتظار خودروها با پردازش تصویر

1,700,000ریال