فروش پروژه به کارگیری الگوهای بهینه سازی پایدار و برنامه ریزی آرمانی در مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری چند دوره ای با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول

1,700,000ریال