فروش پروژه تشخیص چهره با استفاده از ترکیب ویولا جونز و شبکه عمیق

1,800,000 1,500,000