فروش پروژه تشخیص چهره با استفاده از ترکیب ویولا جونز و شبکه عمیق

1,500,000ریال