فروش پروژه دسته بندی و بازاریابی تصاویر پزشکی mri براساس محتوا با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و تکنیک الگوریتم ژنتیک

1,600,000ریال