فروش پروژه شناسایی توده های غیرطبیعی در تصاویر ماموگرافی دیجیتال

1,300,000 1,200,000