فروش پروژه شناسایی توده های غیرطبیعی در تصاویر ماموگرافی دیجیتال

1,200,000ریال