فروش پروژه شناسایی تومورهای مغزی با الگوریتم DBSCAN

2,200,000 2,000,000