فروش پروژه شناسایی پارامترهای اتصال در سیستم های غیرخطی دارای رزونانس داخلی

120,000ریال