فروش پروژه شناسایی پارامترهای اتصال در سیستم های غیرخطی دارای رزونانس داخلی

1,700,000 120,000