فروش پروژه شناسایی چهره با استفاده از الگوریتم ارتقا یافته کوکو

1,500,000ریال