فروش پروژه شناسایی چهره با استفاده از الگوریتم ارتقا یافته کوکو

1,750,000 1,500,000