فروش پروژه مدلسازی سیستم انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا HVDC

650,000ریال