فروش پروژه مدلسازی سیستم انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا HVDC

1,000,000 650,000