پروژه آنالیز کالکتور صفحه تخت خورشیدی براساس تحلیل انرژی و اگزرژی

2,000,000ریال