پروژه بررسی تاثیر استفاده از پوست کوسه و نقش نانو مواد در پوشش ضدخزه بدنه در شناور های دریایی بر کاهش نیروی پسا

2,000,000ریال