پروژه بررسی تغییرات دمای سوخت در حین انبساط در طول اریفیس در فلوئنت

900,000ریال