پروژه بهینه سازی سبد سهام با الگوریتم مختلف

1,000,000 600,000