پروژه تشخیص خطا سه فاز سیستم های توزیع شامل منابع تولید پراکنده بادی مبتنی بر ژنراتورهای القایی دوسو تغذیه

1,200,000ریال