پروژه جایابی و اندازه ی بهینه DG در سیستم توزیع با الگوریتم باکتری

1,600,000ریال