پروژه جبران کننده سنکرون استاتیکی STATCOM

500,000 300,000