پروژه جریان آرام در کانال به همراه نفوذ جرم با فلوئنت

2,000,000ریال