پروژه راکتور لوله ای کاتالیستی با واکنش گرما با متلب

800,000ریال