پروژه شبکه قدرت را با ساختار مرتبه اول برای ژنراتور و توربین

1,700,000 1,500,000