پروژه شبکه قدرت را با ساختار مرتبه اول برای ژنراتور و توربین

1,500,000ریال