پروژه شبیه سازی بررسی روش شناسایی تلفات غیرفنی برای تشخیص NTL

1,000,000ریال