پروژه شبیه سازی روش v/f به صورت حلقه بسته روی موتور القایی

1,200,000ریال