پروژه شبیه سازی سازه بین ۳ تا ۶ درجه آزادی

700,000ریال