پروژه شبیه سازی سازه بین ۳ تا ۶ درجه آزادی

قیمت اصلی 1,000,000ریال بود.قیمت فعلی 700,000ریال است.