پروژه شبیه سازی سیستم توربین بادی مجهز به DFIG در نرم افزار Simulink

2,000,000ریال