پروژه شبیه سازی سیستم IEEE با 10 ژنراتور و 39 باسه

800,000 500,000