پروژه شبیه سازی pid تطبیقی با شبکه عصبی با الگوریتم پرنده

800,000ریال