پروژه شناسایی خودکار رفتار ماهی ها از روی فیلم با یادگیری عمیق

800,000ریال