پروژه طراحی کنترل کننده برای سیستمهای قدرت

3,500,000ریال