پروژه طراحی کنترل کننده برای سیستمهای قدرت

قیمت اصلی 4,000,000ریال بود.قیمت فعلی 3,500,000ریال است.