پروژه مبدل حرارتی جریان همسو جریان سیال آب گرم در فلوئنت

800,000ریال