پروژه مدلسازی سیم پیچ های ترانسفورماتور قدرت با روش خط انتقال چند سیمه روش (MTL)

2,000,000ریال