پروژه مدیریت کیفیت برق در تجارت ساخت میکرو شبکه ها با الگوریتم زمان بندی

1,200,000 1,000,000