پروژه کد نویسی تابع هدف دوم با NSGA II

2,000,000ریال