پروژه کنترل تطبیقی PID با شبکه عصبی BP در دمای اگزوز میکرو توربین گازی با متلب

1,500,000ریال