پروژه کنترل جریان برق شبکه با سیستم باد به روش استتکام

1,200,000 1,000,000