پروژه کنترل جریان برق شبکه با سیستم باد به روش استتکام

1,000,000ریال