پروژه شبیه سازی تقویت کننده و آینه و جریان و تفاضلی و فیدبک

100,000ریال