پروژه محاسبه آمار توصیفی آزمون فرض میانگین و ضریب همبستگی با spss

قیمت اصلی 1,000,000ریال بود.قیمت فعلی 500,000ریال است.