پروژه پخش بار نیوتن رافسون و تعیین حد بارگزاری شین 14

2,000,000ریال