پروژه پیاده سازی مدار معادل تونن و نورتن با نرم افزار Orcad PSpuce

قیمت اصلی 200,000ریال بود.قیمت فعلی 100,000ریال است.