پروژه پیش بینی بار کوتاه مدت با جداسازی روزانه پروفایل ها و با استفاده از منطق فازی

2,000,000ریال