پروژه کشف تقلب درکارت‌های بانکی با استفاده از یک روش ترکیبی مبتنی بر شبکه‌ های عصبی فازی

1,500,000ریال