پروژه کنترل سرعت ماشین سنکرون مغناطیس دائم با کنترل کننده ی تناسبی در متلب

2,000,000ریال