پروژه کنترل سیستم پیچیده بدون حسگر PMSMB بر اساس بهبود یافته SMO

2,000,000ریال